Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Gmina Żarów Monografia Historyczna, Tomasz Ciesielski, 2006

CZĘŚĆ V

Dzieje wsi Gminy Żarów


WESELINA

NIEM. FREUDENTHAL

 

 

 

Froudentall (ok. 1548); Freudental (1550); Friedenthal (1550); Freydenthal (1667); Freudenthal (1557, 1579, 1594, 1605, 1682, 1713, 1728, 1756, 1765, 1784, 1817).

 

 

 

Niemiecka nazwa osady w tłumaczeniu na polski brzmi „Radosna Dolina”, a związana jest z jej lokalizacją - otoczona zalesionymi wzgórzami dolina potoku Tarnawa. Osada powstała najpóźniej w pierwszej ćwierci XVI w. na gruntach graniczących z majątkiem mrowińskim i tarnawskim. Pierwszy znany właściciel Weseliny to Lorenz von Seidlitz z Siedlimowic, który w 1522 r. nabył od Kaspra von Schellendorf wszystkie użytki prawne na 4 łanach ziemi pożarzyskiej, którą przyłączył do Weseliny (54). W tym samym roku Lorenz von Seidlitz odstąpił część praw feudalnych do Weseliny Kasprowi Buschke von Mühlheim z Łażan i Mrowin (55). Pozostał jednak właścicielem dóbr ziemskich, które w 1542 r. zapisał jako dożywocie żonie Dorocie z domu Bauch (56). W 1548 r. należały one do syna Lorenza i Doroty, Lorenza von Seidlitz. Potwierdził on matce dożywocie na Weselinie w wysokości 22 grzywien (57). W 1549 r. osadę przejął Mathias Heide. Jej wartość szacowano wtedy na 313 florenów, a właściciel zobowiązany był wystawiać na wyprawy wojenne 1/2 i 1/8 żołnierza pieszego. Całość dochodów przynosiła gospodarka folwarczna, a konkretnie uprawa zboża (wysiewano 11 małdratów) i hodowla ryb (14 kop) (58). Około 1555 r. Weselinę przejął Julius von Adelsbach (59), który jesienią 1557 r. stał się właścicielem także sąsiednich Mrowin. Wkrótce połączył obie wsie w jeden kompleks majątkowy, który powiększony do początków XVII w. o Wostówkę, przetrwał do drugiej wojny światowej. W 1579 r. wartość Weseliny szacowano na 250 florenów, do 1594 r. nie zmienił się wymiar służby wojskowej (60). Folwark został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej - w 1641 r. był opustoszały (61). W latach 80-tych XVIII w. w Weselinie był folwark i mieszkało 5 rodzin komorniczych (62). Niezależność administracyjną folwark utrzymał do początków XX w. W 1817 r. w Weselinie był młyn wodny, który prowadził Gottlieb Neumann (63).

 

 

 

 


Przypisy

54 Beiträge Seydlitz, t.3, s.39.

55 Jw., s.41.

56 Jw., s.49.

57 Jw., s.53.

58 APWr, KSJ, 4, s.3, 82. W wykazie z 1550 r. (?) zamieszczonym w rękopisie nr 26 jako właściciel Weseliny podany jest Lorenz von Seidlitz (s.102). W innym wykazie z tego rękopisu, także datowanym na 1550 r. jako właściciela Weseliny wymieniono Mathiasa Heide - s.365.

59 Jako właściciel Weseliny podpisał się na dokumencie wystawionym w 1555 r.; Beiträge Seydlitz, t.3, s.57.

60 APWr, KsSJ, 4, s.248; 6, s.15.

61 Treblin, op.cit., s.119; Teksty źródłowe do historii Świdnicy, s.47.

62 Zimmermann, t.5, s.428-429.

63 Bericht von Johann Samuel Beniamin Hoefer - patrz przypis 49. 49 APWr, UWW, VI/583 i IX/340.

 

 

 


*