Rada gminy, lub rada miejska, rada miasta, (ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej), to organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady). W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców. Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :

- uchwalanie statutu gminy,

- ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,

- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a.) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony  zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy,

b.) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c.) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d.) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e.) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f.) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g.) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h.) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i.) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

- określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 260, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

W miastach na prawach powiatu rada miasta pełni ponadto funkcje rady powiatu. Komisja bezpieczeństwa i porządku nie jest komisją rady miasta na prawach powiatu.

Rada gminy wybiera wójta (burmistrza) bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy radnych, jeżeli w wyborach zgłoszono jednego kandydata i ten nie zdobył więcej niż połowę głosów albo jeśli nie zgłoszono kandydatów na ten urząd.

 

Liczba radnych. W skład rady wchodzą :

15 radnych w gminach do 20 000 mieszkańców (gmina Żarów),

21 radnych w gminach do 50 000 mieszkańców,

23 radnych w gminach do 100 000 mieszkańców,

25 radnych w gminach do 200 000 mieszkańców,

oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. W Warszawie, będącej wyjątkiem, radnych jest 60.

 

Status rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 594)

 

 

 

Gmina Żarów

 

 

 

Skład Rady Miejskiej VIII kadencji w latach (2018 - 2023)


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Roman Konieczny

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Iwona Nieradka

 

Skład Rady :

1. Mariusz Borowiec

2. Norbert Gałązka

3. Waldemar Ganczarek

4. Ewa Góźdź

5. Joanna Kaczorowska

6. Robert Kaśków

7. Roman Konieczny

8. Mieczysław Myrta

9. Iwona Nieradka

10. Tadeusz Pudlik

11. Maria Tomaszewska

12. Zuzanna Urbanik

13. Piotr Zadrożny

14. Barbara Zatoń

15. Bartosz Żurek

 

 

 

Skład Rady Miejskiej VII kadencji w latach (2014 - 2018)


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Roman Konieczny

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Kazimierz Kozłowski

 

Skład Rady :

1. Mariusz Borowiec

2. Norbert Gałązka

3. Waldemar Ganczarek

4. Ewa Góźdź

5. Robert Kaśków

6. Roman Konieczny

7. Kazimierz Kozłowski

8. Mieczysław Myrta

9. Iwona Nieradka

10. Tadeusz Pudlik

11. Tadeusz Reruch

12. Maria Tomaszewska

13. Paulina Trafas

14. Zuzanna Urbanik

15. Barbara Zatoń

 

 

 

Skład Rady Miejskiej VI kadencji w latach (2010 - 2014)


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Tadeusz Pudlik

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie : Urszula Ganczarek

 

Skład Rady :

1. Kaśków Robert

2. Tomaszewska Maria

3. Urbanik Zuzanna

4. Borowiec Mariusz

5. Ganczarek Urszula

6. Kozłowski Kazimierz

7. Norbert Gałązka (zrezygnował) Agnieszka Szybalska-Góra

8. Lewandowska Halina

9. Dalgiewicz Tadeusz

10 Myrta Mieczysław

11. Pudlik Tadeusz

12. Reruch Tadeusz

13. Madej Kamila

14 Trafas Paulina

15. Nieradka Iwona

 

 

 

Skład Rady Miejskiej V kadencji w latach (2006 - 2010)


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Robert Kaśków

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie : Maria Tomaszewska

 

Skład Rady :

1. Kaśków Robert

2. Tomaszewska Maria

3. Bryła Mariusz

4. Ciupiński Adam

5. Ganczarek Urszula

6. Gąsior Elżbieta

7. Kotowicz Waldemar

8. Lewandowska Halina

9. Majewska Krystyna

10. Myrta Mieczysław

11. Kosiorowski Stanisław

12. Reruch Tadeusz

13. Szczęsny Stanisław

14. Wiśniewski Zbigniew

15. Nieradka Iwona

 

 

 

Skład Rady Miejskiej IV kadencji w latach (2002 - 2006)


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie : Stanisław Jerzy Szczęsny

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie : Waldemar Andrzej Rzeszowski

 

Skład Rady Miejskiej :

1. Kaśków Robert

2. Wiśniewski Jerzy

3. Brońska Jolanta

4. Bujak Marian Adam

5. Kotowicz Waldemar

6. Dalgiewicz Tadeusz

7. Nieradka Marek

8. Marczyński Jacek

9. Zywer Marek Jan

10. Koprowski Tadeusz

11. Pytel Antoni

12. Rzeszowski Waldemar Andrzej

13. Kozów Michał Janusz

14. Szczęsny Stanisław Jerzy

15. Ganczarek Urszula

 

 

 

Skład Rady Miejskiej IV kadencji w latach (1998 - 2002)


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie : Helena Słowik

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarowie : Marian Dawlewicz

 

Skład Rady :

1. Marian Dawlewicz

2. Jerzy Wiśniewski

3. Jolanta Brońska

4. Anetta Kasprzak-Radecka

5. Bronisław Głąb

6. Leszek Michalak

7. Renata Radoń

8. Tadeusz Pudlik

9. Danuta Furtak

10. Jacek Moczulski

11. Maria Becherowska

12. Wojciech Kosiński

13. Leszek Świderski

14. Stanisław Kosiorowski

15. Bronisław Inglot

16. Walenty Piasecki

17. Waldemar Rzeszowski

18. Janusz Mikołajczyk

19. Marek Baryłko

20. Zygmunt Bednarz

21. Helena Słowik

22. Marian Borowski

 

 

 

Skład Rady Miejskiej II kadencji w latach (1994 - 1998)


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie : Helena Słowik

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarowie : Stanisław Wójcik

 

Skład Rady Miejskiej :

1. Bronisław Inglot

2. Leszek Buchowski

3. Ryszard Serafin

4. Kazimierz Gola

5. Eugeniusz Kowalski

6. Leszek Michalak

7. Zygmunt Worsa

8. Mirosław Zaleński

9. Danuta Furtak

10. Jerzy Ciupiński

11. Stanisław Wachowiak

12. Lilla Gruntkowska

13. Tadeusz Koprowski

14. Stanisław Kosiorowski

15. Marek Zywer

16. Zbigniew Chlebowski

17. Czesław Słodziński

18. Zygmunt Wierciński

19. Stanisław Szczęsny

20. Leszek Kosek

21. Stanisław Wójcik

22. Helena Słowik

 

 

 

Skład Rady Miejskiej I kadencji w latach (1990 - 1994)


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie : Helena Słowik

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarowie : Zbigniew Szeptycki

 

Skład Rady Miejskiej :

1. Leszek Buchowski

2. Bernard Semik

3. Ryszard Serafin

4. Kazimierz Gola

5. Danuta Epler

6. Joanna Karpińska

7. Kazimiera Mossoń

8. Cecylia Mech

9. Danuta Furtak

10. Anna Stec

11. Zbigniew Szeptycki

12. Lilla Gruntkowska

13. Kazimierz Mazur (zmarł), Robert Kaśków

14. Stanisław Kosiorowski

15. Henryk Wołkowicz

16. Zbigniew Chlebowski

17. Wiesław Kudas

18. Krystyna Markiewicz

19. Leszek Kosek

20. Helena Słowik

21. Marian Borowski

 

 

 

Jeśli chcesz poznać sylwetki burmistrzów urzędujących w Żarowie od 1990 roku, zajrzyj TUTAJ

 

 

 


Przygotował : Matthias,

źródło : www.um.zarow.pl, pl wikipedia.org,