Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 REGULAMIN

„STOWARZYSZENIA LABIRYNTARIUM.PL”

przyjęty uchwałą nr 04/2012 z dnia 18.08.2012r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie przybiera nazwę : ”Stowarzyszenie Labiryntarium.pl”, i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Usunięto na podstawie uchwały nr 04/2012.

 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 4. Stowarzyszenie, jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
  o Stowarzyszeniach.

§ 2.

 1. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem „Ziem Odzyskanych”, powiatu świdnickiego i ziemi żarowskiej.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Żarów w powiecie świdnickim, województwo dolnośląskie.

II. Cel i środki działania

§ 4.

Celem działania Stowarzyszenia jest :

 • popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski i Ziem Odzyskanych ze szczególnym uwzględnieniem regionu żarowskiego,

 • poszukiwanie i pozyskiwanie pamiątek, faktów historycznych, oraz ciekawych obiektów minionych epok,

 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, oraz innych ciekawych obiektach minionych epok i ich znaczeniu dla historii i kultury,

 • promowanie Gminy Żarów pod względem jej walorów turystycznych;

 • sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej nad pomnikami, cmentarzami, lapidariami itp.,

 • organizowanie imprez plenerowych zgodnych z profilem działalności stowarzyszenia;

 • współpraca z ośrodkami kultury, szkołami i uczelniami,

 • współpraca merytoryczna z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach działania;

 • wspieranie działalności statutowej muzeów, izb historycznych i pamięci,

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 • prowadzenie prac badawczych nad obiektami i zagadnieniami historycznymi,

 • organizowanie imprez masowych propagujących historię, w tym rekonstrukcji historycznych,

 • współpracę ze służbami konserwatorskimi, muzeami, izbami historycznymi, uczelniami,

 • uczestnictwo w imprezach popularyzujących historię w tym w rekonstrukcjach historycznych,

 • działalność wydawniczą, opierającą się głównie o publikacje na stronach internetowych.

III. Struktura organizacyjna stowarzyszenia

§ 6

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki, stanowiąc wspólnie Zgromadzenie Członków.

§ 7

 1. Zgromadzenie Członków uprawnione jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności :

 • wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
 • przyjęcie i uchwalanie zmian niniejszego Regulaminu,

 • kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 • przyjmowanie i wykluczanie członków,

 • ustalanie wysokości składki,

 • rozpatrywanie skarg członków na działalność Przedstawiciela.

§ 8

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 9

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności :

 • w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 • w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Zgromadzenie członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy, lub co najmniej 1/3 członków składając stosowny wniosek.

§ 11

 1. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 12

 1. Do kompetencji Przedstawiciela należy :

 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu,i na jego rzecz.

IV. Członkostwo.

§ 13

 1. Członkiem może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

 2. Członkiem może zostać osoba niepełnoletnia, która złoży pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o przystąpieniu dziecka do Stowarzyszenia wraz z akceptacją jego Regulaminu.

 3. O przyjęciu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

 1. Do obowiązków członków należy :

 • przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

 • terminowe uiszczanie składek,

 • czynne realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 15

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek własnych.

§ 16

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia jawnie zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 9 ust. 2.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.wróć do strony głównej