Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt2, art. 40 ust.5 i art. 40a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru, oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz.644) oraz w związku ze złożonym w dniu 17 maja 2018 r. wnioskiem o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego o nazwie : Stowarzyszenie "Labiryntarium.pl" informuję, iż niniejsze stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Świdnickiego pod numerem 26 z dniem 18 maja 2018 r.

 

 

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA LABIRYNTARIUM.PL”

przyjęty uchwałą nr Uch.Lab-02/2018 z dnia 12.05.2018 r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie przybiera nazwę : ”Stowarzyszenie Labiryntarium.pl”, i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 3. Stowarzyszenie, jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
  o Stowarzyszeniach.

§ 2.

 1. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem „Ziem Odzyskanych”, powiatu świdnickiego i ziemi żarowskiej.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Żarów w powiecie świdnickim, województwo dolnośląskie.

 

II. Cel i środki działania

 

§ 4.

Celem działania Stowarzyszenia jest :

 1. popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski i Ziem Odzyskanych ze szczególnym uwzględnieniem ziemi świdnickiej i regionu żarowskiego,

 2. poszukiwanie i pozyskiwanie pamiątek, faktów historycznych, oraz ciekawych obiektów minionych epok,

 3. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, oraz innych ciekawych obiektach minionych epok i ich znaczeniu dla historii i kultury,

 4. promowanie Gminy Żarów pod względem jej walorów turystycznych i historycznych;

 5. sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej nad pomnikami, cmentarzami, lapidariami itp.,

 6. organizowanie imprez plenerowych zgodnych z profilem działalności stowarzyszenia;

 7. współpraca z ośrodkami kultury, szkołami i uczelniami,

 8. współpraca merytoryczna z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach działania;

 9. wspieranie działalności statutowej muzeów, izb historycznych i pamięci,

 

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. prowadzenie prac badawczych nad obiektami i zagadnieniami historycznymi,

 2. organizowanie imprez masowych propagujących historię, w tym rekonstrukcji historycznych,

 3. współpracę ze służbami konserwatorskimi, muzeami, izbami historycznymi, uczelniami,

 4. uczestnictwo w imprezach popularyzujących historię w tym w rekonstrukcjach historycznych,

 5. działalność wydawniczą, opierającą się głównie o publikacje na stronach internetowych.

 

III. Struktura organizacyjna stowarzyszenia

§ 6

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki, stanowiąc wspólnie Zgromadzenie Członków.

 

§ 7

 1. Zgromadzenie Członków uprawnione jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności :

 

 1. wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,

 2. przyjęcie i uchwalanie zmian niniejszego Regulaminu,

 3. kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

 4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków,

 6. ustalanie wysokości składki,

 7. rozpatrywanie skarg członków na działalność Przedstawiciela.

 

§ 8

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 9

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności :

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Zgromadzenie członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy, lub co najmniej 1/3 członków składając stosowny wniosek.

 

§ 11

 1. Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 12

 1. Do kompetencji Przedstawiciela należy :

 

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu,i na jego rzecz.

 

IV. Członkostwo.

§ 13

 1. Członkiem może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

 2. Członkiem może zostać osoba niepełnoletnia, która złoży pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o przystąpieniu dziecka do Stowarzyszenia wraz z akceptacją jego Regulaminu.

 3. O przyjęciu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

 1. Do obowiązków członków należy :

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

 2. terminowe uiszczanie składek,

 3. czynne realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

§ 15

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek :

 1. śmierci członka,

 2. złożenia przez członka przedstawicielowi reprezentującemu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z Listy Członków dokonuje przedstawiciel reprezentujący.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu :

 1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

 3. działania na szkodę Stowarzyszenia,

 4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej okres 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy,

 

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 15

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność z następujących źródeł :

 

 1. ze składek członkowskich

 2. darowizn

 3. spadków

 4. zapisów

 5. dochodów

 6. z majątku stowarzyszenia

 7. ofiarności publicznej (zbiórek publicznych), oraz z dotacji.

 

§ 16

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia jawnie zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 9 ust. 2.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

* * *

 

 

 


wróć do strony głównej